פסיקה

תמ"ש 52986-06-16 פלוניות נגד היועץ המשפטי לממשלה

לראשונה: צווי הורות בתוקף מן לידת הילד, כך שבתעודת הלידה של התינוק מופיעים שמותיהן של שתי האמהות

הרקע להחלטות ומשמעותן, מתוך כתבה שפורסמה באתר WDG :

שני צווי ההורות התקדימיים (בשני המקרים - ללא תסקיר), מסדירים את שאלת תוקפו של צו ההורות ואת הבעייתיות ששאלה זו יצרה עבור ההורים מיד לאחר הלידה. עד עתה נאלצו הורים מאותו המין לנהל הליך משפטי על מנת לאפשר את רישום שני ההורים כהורי הילוד, זאת בניגוד להורים הטרוסקסואלים, להם מתבצע הרישום במקום על סמך בקשתם בלבד.
תקפם של צווי הורות שהוצאו עד להחלטות אלה, היה מרגע מתן הצו, מה שמנע הוצאת תעודת לידה לילוד בו מופיעים שני ההורים, בטענה שבזמן הלידה הייתה רק אם אחת. גם לאחר הוצאת צו הורות פסיקתי לא ניתן היה לשנות את הפרטים בתעודת הלידה, מכיון שתוקף הצו רק מיום הוצאתו.
שני צווי ההורות המצורפים יוצרים תקדים בכל הקשור לתוקפם של צווי הורות ולהשפעתם על רישום ההורים במסמכי הילוד.
החדשנות בצווי ההורות הנ"ל באה לידי ביטוי במועד כניסתם לתוקף של הצווים, עם קביעת השופטים כי תקפו של הצו הוא רטרואקטיבי למן לידת הילד. בנוסף מחייבים הצווים את המדינה להנפיק לקטינים תעודת לידה בה מופיעים שתי המבקשות כאמהות של הילד. זאת בניגוד למצב שהיה נהוג עד כה, בו משרד הפנים נהג באופן מפלה ולא הנפיק לילדים של בני זוג מאותו מין תעודות לידה הכוללות רישום של שתי האמהות או האבות, אלא הסתפק בהנפקת תמצית ממרשם האוכלוסין.

שנת פרסום: 2016