ספרות

תמר גדרון, חיים אברהם, "דיבור שטנה וקהילת הלהט"ב"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה דן בתופעה של ביטויי שטנה. המאמר פותח בהצגת התופעה הכללית במבט משווה, מגדיר ועומד בקצרה על הגורמים העיקריין שבגינם היא נוצרת ומתחזקת. המשך המאמר עוסק בהגנה המשפטית מפני ביטויי שנאה, בהקשר הכללי, ומתמקד בעיקר באינטרסים השונים הנאבקים על הבכורה ואשר כל שיטת משפט עורכת את האיזון ביניהן הנכון לה מבחינה תרבותית ומוסרית. המאמר עובר להציג את האכסניה המשפטית שבמסגרתה ניתן להתמודד עם פרסומי שטנה נגד קהילת הלהט"ב בישראל ואת הקשיים בהתמודדות עם תופעה זו. כמו כן משווה המאמר את ההסדרים שאומצו על ידי שיטות משפט אחרות עם דיבור שטנה כנגד קהילת הלהט"ב, לקראתו סיום משרטט המאמר את הכיוונים הרצויים לפיתוח המשפט הישראלי בנושא זה הן במבט ערכי והן במבט יישומי, המבוסס על הצעות לתיקוני חקיקה ושינויי התביעה במדיניות גישה הכללית ובמדיניות הפסיקה.

שנת פרסום: 2016