ספרות

פנחס שיפמן, "מעמדם המשפטי של זוגות בני אותו מין"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה עוסק בשאלת מעמדם המשפטי של זוגות בני אותו מין במשפט הישראלי. המאמר פותח בסוגיית ההכרה, או ליתר דיוק אי-ההכרה, בנישואין של זוגות מאותו המין בדין הישראלי הפנימי. בהיעדר נישואין אזרחיים בישראל, סוגיה זו מחייבת להציג את עמדתם של הדינים הדתיים, ולצורך זה נתעכב בייחוד על שורשי התנגדותו של הדין היהודי לנישואין של זוגות מאותו המין. המאמר מציג את התזה שלפיה מה שעמד לנגד עיניו של הדין היהודי הוא שיחסים הומוסקסואליים, לא זו בלבד שאינם מביאים להולדה טבעית, אלא הם אף מייצגים דפוס של ניצול לרעה, ולא יחסים שוויוניים בין שני בני אדם. המאמרממשיך לדיון באפשרות להכיר בנישואין בין בני זוג מאותו מין שנערכו מחוץ לישראל מכוח כללי המשפט הבין לאומי הפרטי ומברר כיצד ניתן לפרק נישואין אלו במשפט הישראלי. בהיעדר הכרה בדין הישראלי הפנימי בזוג מאותו המין כזוג נשוי, התבסס בהדרגה מעמדם כידועים בציבור - המאמר מקדיש לכך דיון נפרד. בסוף המאמר נבחנת הסוגיה בהקשר הרחב יותר: האם היעדר הכרה מלאה בזוג מאותו מין כזוג נשוי, פוגעת בזכותם החוקתית לחיי משפחה ולשוויון. בנוסף, נבחנת הזכות להורות כחלק מזכותם לחיי משפחה.

שנת פרסום: 2016