פסיקה

עתמ (ת"א) 56941-05-21‏ ‏ ליאור סגל נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

משרד הפנים סירב לרשום את שמות המשפחה של ילדים שנולדו בהליכי פונדקאות כפי שהם רשומים בתעודת הלידה, ורשם רק את שם האב הביולוגי. ניתנה הוראה לרשום את שמות הילדים כפי שהשמות מופיעים בתעודות הלידה שלהם, לא כשינוי הרישום אלא כרישום ראשון

העותרים 1-4 הם שני זוגות גברים שהביאו ילדים לעולם בהליך פונדקאות בחו"ל. העותרים 1-2 הוריהם של העותר 5, והעותרים 3-4 הוריהם של העותרים 6-7, כל הילדים ילידי 2020. בשובם ארצה ביקשו ההורים לרשום את שמות המשפחה של הילדים כפי שנרשמו בתעודת הלידה הזרה, שם נרשמו השמות שנבחרו על ידי ההורים והמשלבים את שמות המשפחה של שני ההורים. ניתנו צווי הורות פסיקתיים עבור האבות שאינם גנטיים. במקביל להליכי הנפקת הצווים הללו, טרם קבלתם, פנו האבות למשרד הפנים במטרה לרשום את ילדיהם. משרד הפנים רשם את הילדים עם שמות המשפחה של האבות הגנטיים בלבד, ולא בשמות המשפחה המופיעים בתעודת הלידה הזרה.

העותרים טוענים כי יש לרשום את השם כפי שמופיע בתעודה הזרה, ולרשות אין שיקול דעת לעניין הרישום הראשון. כמו כן הם טוענים שסירובו של משרד הפנים פוגע בזכויותיהם החוקתיות לפרטיות ולאוטונומיה, ובטובת הילד. עוד טוענים העותרים להתייחסות משרד הפנים רק לחלק מהסעיף הרלוונטי בחוק השמות, ומתעלם מהסיפא שלו. קריאה זו מפלה בין זוגות הטרוסקסואלים וזוגות הומוסקסואלים.

הרשות טוענת כי מקרי העותרים שונים זה מזה. אשר לעותרים 3-4, הרי שעתה כשיש בידם צווי הורות פסיקתיים כל אחד על ילדו הלא גנטי, הם יכולים לשנות את שם משפחתם של הילדים ועתירתם מתייתרת. אשר לעותרים 1-2, קיימת מחלוקת בעניין המצאת הסכמה לוויתור על זכויות כלפי היילוד לאחר הלידה של האם הפונדקאית, והגשת העתירה הנוכחית היא "מסלול עוקף" לכינון ההורות המשפטית. כמו כן היא דורשת סילוק של העתירה מטעמים דיוניים.

נפסק כי במקרה זה הפתרון על דרך רישום השמות כפי שהם מופיעים בתעודת הלידה הזרה עקבי ועולה בקנה אחד הן עם לשונו של חוק השמות ושל חוק מרשם האוכלוסין, הן עם ההלכות שנפסקו בבית המשפט העליון לאורך השנים בסוגיה זו. בנוסף הפתרון מתבקש גם בהתאם לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, לחובות ההגינות של הרשות המנהלית ולחוק הבינלאומי בנוגע לכיבוד תעודות ציבוריות זרות על-ידי רשויות המדינה.
העתירות מתקבלות במלואן לגבי כל העותרים. ניתנה הוראה לרשום במרשם האוכלוסין את שמות העותרים הקטינים המלאים כפי שהשמות מופיעים בתעודות הלידה שלהם, לא כשינוי הרישום אלא כרישום ראשון חלף השמות השגויים שרשמה, ולהנפיק לעותרים תעודות זהות וספחים חדשים לאחר מכן, כך שהשם הקודם לא יופיע במרשם.

שנת פרסום: 2022