פסיקה

סע (ת"א) 27253-05-11 פלוני נ' אחים עיני בע"מ

עובד הוטרד מינית ע"י מנהלו הישיר באופן שאילץ אותו להתפטר

עובדות המקרה: התובע הועסק בחברה הנתבעת כנהג במשך כשנה וחודשיים, עד למועד התפטרותו על רקע הטרדה מינית לה היה חשוף לטענתו מצד מנהלו הישיר, ובשל העובדה שבוצעו ניכויים שונים משכרו שלא כדין. הסיבות לא הוזכרו בהודעת ההתפטרות.
לדברי התובע, ההטרדה המינית באה לידי ביטוי בהערות סקסיטיות וברמיזות בעלות גוון מיני, ולאחר מכן בהצעות מיניות בוטות ואף במעשים כגון: נשיקות, נגיעות באיזורים מוצנעים ונשיכה בכתף.
הנתבעים הכחישו את הטענות וטענו שהתובע הפר הסכם שלפיו עליו לתת הודעה מוקדמת על התפטרות. כמו כן, החברה הודיעה לו שהיא מקזזת משכרו סכומי כסף שונים – וטענה שהתובע הגיש את התביעה מלכתחילה ע"מ להימנע מתשלום חובותיו.
לעניין ההטרדה המינית, טען הנתבע שהוא נשוי ואב לילדים, אינו בעל "נטיות הומוסקסואליות", וכי המסרונים שהוחלפו בינו ובין התובע היו הדדיים, מתובלים בהומור וחיבה ותו לא. עוד נטען כי לאחר שהתובע סיים את עבודתו, הוא שלח מסרון לנתבע בו ציין כי הוא אוהב אותו ומתגעגע אליו.

ההכרעה המשפטית: המקרה עונה על הגדרת המושג 'הטרדה מינית', וגם מה שנחזה להיות כמיהה מצד התובע לקשר עם הנתבע במהלך יחסי העבודה ולאחריהם, אינם ביטוי לקשר אהבה אמיתי והדדי.
התובע נקלע למצוקה ולמבוי סתום - מחד גיסא, זכה ליחס מועדף מצד הנתבע בהשוואה לשאר הנהגים. הנתבע הפיג את חששותיו ביחס להוראות מסוימות בחוזה העבודה עליו חתם, זאת שעה שהוא היה שרוי במצוקה כלכלית; מאידך גיסא, נדרש לשתף פעולה בעל כורחו עם הנתבע, שדרישותיו ממנו הלכו וגברו. משכך, מדובר בנסיבות יחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו.
נטל ההוכחה להטרדה הוא הנטל הנדרש בתביעה אזרחית רגילה ולא יותר. ככל שפערי הכוח והפרשי הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים יותר, ככל שלממונה יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמד/עתיד העובד, וככל שהיוזמה לביצוע המעשים המיניים נתונה בידי הממונה – כך מתבקשת המסקנה שהמעשים היו בגדר ניצול יחסי מרות.
החברה תשלם לתובע פיצויי פיטורים, והנתבע ישלם פיצוי בגין הטרדה מינית בסך 35 אלף ₪.

תחומים: הטרדה מינית
שנת פרסום: 2015
קבצים: