פסיקה

מ/3451708 טור' יעקובוב נ' התובע הצבאי הראשי

חייל הורשע בעשיית מעשים מגונים ומעשי סדום במתלונן, כנגד רצונו

עובדות המקרה: ערעור על הרשעת המערער, חייל בשירות חובה, בעשיית מעשים מגונים ומעשי סדום במתלונן, לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין. המערער טוען כי לא היה בסיס להרשעתו בעשיית מעשים מגונים במתלונן, מכיוון שהלה הסכים למעשים או לחילופין מכיוון שהמערער סבר בטעות שקיימת הסכמה כזו מצד המתלונן.

ההכרעה המשפטית: הערעור נדחה. נקבע שהמעשים אכן בוצעו ללא כל שיתוף פעולה מצד המתלונן, וכי "חוסר שיתוף פעולה מוחלט מצידו של השותף לאקט המיני, גם אם אינו מצביע תמיד על העדר הסכמה, מחייב בירור דווקני של השאלה והתעלמות ממצב דברים זה פועלת לחובתו של הנאשם." לפיכך נקבע כי המערער היה מודע לחוסר הסכמתו של המתלונן לקשר המיני, או, לכל הפחות, חשד שהמתלונן אינו מסכים לכך, ומשלא בירר חשד זה – התקיימה בו "עצימת עיניים" השקולה לידיעה לחוסר הסכמת המתלונן.

תחומים: קרימינליזציה
שנת פרסום: 1995
קבצים: