חקיקה

מדיניות עבודה טיפולית מיטבית עם אנשים על הקשת הטרנסית

הוראת תקנון עבודה סוציאלית-תהליכי עבודה-מדיניות בדבר עבודה עם א.נשים על הקשת הטרנסית, בהתאם להמלצות הצוות הבין משרדי לקידום האוכלוסייה על הקשת הטרנסית

מדיניות מעשית לטיפול, שיקום ומתן תמיכה, שגיבש משרד הרווחה ושתספק מענה הולם ומותאם לאוכלוסיית הקשת הטרנסית המצויה במצבים של מצוקה, סיכון וסכנה.
על פי מדיניות זו, לשון הפנייה אל מבקש.ת השירות בע"פ ובמסמכים תהלום את זהותו.ה המגדרית (ככל שישנה מחלוקת בין קטין.ה לבין הוריו בנושא- יגשרו גורמי הטיפול ביניהם). מקבל.ת שירות רשאי.ת להשתמש בחדרי השירותים על פי זהותו.ה המגדרית ככל שישנם תאים הניתנים לסגירה, וי.תקבל שעות מקלחת נפרדות במסגרות בהן ישנה אפשרות להתקלח. א.נשים על הקשת הטרנסית ישולבו במידת האפשר במסגרות החוץ ביתיות ובשירותים בקהילה על פי הגדרתם.ן את זהותם.ן המגדרית, בהתאמה לסוג המסגרת ואופייה, ובהתייעצות עם גורמים שונים. שיח בנושא מיניות יהיה פתוח לקיומו של גיוון מגדרי, ובאחריות מנהל טיפול ושיקום אוכלוסיית הלהט"ב יהיה לפעול למניעת התבטאויות להט"בפוביות. ייערכו הכשרות לנותני.ות השירות בדבר עבודה עם א.נשים על הקשת הטרנסית.

שנת פרסום: 2022
קבצים: