ספרות

יונתן ברמן, "פליטים להט"בים בישראל"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה מציג את המסגרת המשפטית הכללית החלה על בקשות מקלט של להט"בי. בהיעדר חקיקה ישראלית, ונוכח "חזקת ההתאמה" בין המשפט המקומי למחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל, מסגרת זו מורכבת בעיקר מהוראות דיני הפליטים ודיני זכויות האדם במשפט הבינלאומי. בחלקו השני של המאמר, נבחנים דיני הפליטים באופן כללי במטרה למקם את הדיון בפליטים להט"בים בכלל ובפליטים להט"בים בישראל בהקשרו הכללי. בחלק השלישי מתמקד המאמר באחד האלמנטים המרכיבים את הגדרת ה"פליט" – עילת הרדיפה ומתייחס - באופן ספציפי לרדיפה המבוססת על "שייכות לקבוצה חברתית מסוימת". חלקו הרביעי של המאמר מתייחס לזירה הישראלית: לפרקטיקות המוסדיות ביחס למבקשי מקלט להט"בים שאינ פלסטינים. חלקו החמישי והאחרון של המאמר בוחן את הפרקטיקות ביחס למבקשי מקלט להט"בים פלסטיניים.

שנת פרסום: 2016