חקיקה

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח–1998

החוק אוסר על הטרדה מינית. סעיף 3 לחוק מגדיר כהטרדה מינית, בין השאר, "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית", וכן "התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות".

לפי סעיפים 9 ו-11, הוראות חוק זה חלות גם על יחסי-עבודה באמצעות קבלן כוח אדם, וגם על רשויות המדינה (ובכללן כוחות הביטחון).

סעיפים 5 ו-6 לחוק קובעים את גובה העונשים והפיצויים שבית-המשפט מוסמך להטיל בגין הטרדה מינית.

סעיף 7 מפרט את האמצעים שמעביד מחויב לנקוט כדי למנוע הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה.

שנת פרסום: 1986