חקיקה

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז–2007

סעיף 4 לחוק אוסר על אפליית משתקמים בכל הנוגע לתעסוקה או לגמול תעסוקה מחמת מינו, נטייתו המינית, ומטעמים אחרים, אלא אם הדבר מתחייב מאופייה של התעסוקה או ממהותה. המונח "משתקם" מוגדר בחוק כמועסק עם מוגבלות, שהמנהל של משרד התעשייה והמסחר (או אדם המוסמך מטעמו) קבע כי עקב המוגבלות, יכולת התעסוקה שלו פחותה מיכולת העבודה הרגילה בשיעור של 81 אחוז לפחות.

שנת פרסום: 2007