חקיקה

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א–1981

חוק זה אוסר על פגיעה בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו. סעיף 2 לחוק מפרט פעולות שמהוות פגיעה בפרטיות, וביניהן "פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, ... או להתנהגותו ברשות היחיד", "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד", וכן "פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו".

סעיפים 4, 5, 29 ו-29א קובעים את העונשים והפיצויים בגין פגיעה בפרטיות, כולל פיצויים בגובה של עד 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק (או 100,000 ש"ח, אם הפגיעה בפרטיות נעשתה בכוונה לפגוע).

שנת פרסום: 1981