פסיקה

בע״מ 5544/18 – היועמ״ש נ׳ איילון

בית המשפט העליון האריך את תקופת המעבר במסגרתה ניתן לבקש צו הורות פסיקתי בעבור ילדים אשר נולדו לפני מתן פסק הדין המסדיר את מועד הגשת הבקשות לצו ההורות.

עובדות המקרה: בפסק דין מיום 14.2.21 קבע בית המשפט העליון הוראת מעבר ביחס לקבוצת ההורים שילדיהם באו לעולם לפני מתן פסק הדין אך טרם ביקשו צו הורות פסיקתי. ההוראה גרסה כי ״מרוץ תשעת החודשים״ יחל ממועד מתן פסק הדין, כך שהורים אלו יוכלו לזכות בהכרה רטרואקטיבית. המשיבות בהליכים ביקשו להאריך את תקופת הוראת המעבר מאחר ועמדת המדינה פורסמה שבועיים וחצי בלבד לפני תום תקופת הוראת המעבר, כך ש-״חלק ניכר מהאמהות״ התוודעו להוראת המעבר רק בעקבות הפרסום וללא אפשרות לעמוד במסגרת הזמנים שהוקצבה בפסק הדין.

הכרעת הדין: המשנה לנשיאה הנדל קיבל את הבקשה נוכח יתרונות התחולה הרטרואקטיבית במונחי טובת הילד, כי יש רגליים להנחה כי פרסום עמדת המדינה תרם לבהירות ההליך, ומאחר והיועמ״ש לא התנגד לבקשה להארכה. פרק הזמן הוארך עד יום 31.1.2022.

שנת פרסום: 2021