פסיקה

בע״ם 4434/21 – פלונית נגד פלוני

בית המשפט העליון דחה בקשה לרשות ערעור ב-״גלגול שלישי״ בקובעו כי השגות המבקשת בדבר זמני שהות של הורה שלישי נוגעות לפסקי דין חלוטים עליהם לא הוגשה בקשת רשות ערעור.

עובדות המקרה: בקשת רשות ערעור על דחיית ערעור בבית המשפט המחוזי בלוד, במסגרתו ערערה המבקשת על קביעת ביהמ״ש כי בין המבקש למשיב יחול הסדר משמורת משותפת בעלת זמני שהות דומים. בהליך אחר, נדחתה תביעת המערערת ובת זוגתה לשעבר להכיר בבת הזוג כהורה או אפוטרופוסית נוספת. בית משפט קמא קיבל את תביעת המשיב למשמורת משותפת, תוך קביעה כי זו האופציה העדיפה אשר עולה בקנה אחד עם טובת הקטינים. בית המשפט מצא לחרוג מהמלצות תסקיר רשויות הרווחה לזמני שהות לבת הזוג לשעבר אשר יצמצמו את זמני השהות של המשיב לאחר שנקבע כי אין לבת הזוג כל זכויות משמורת לפי דין. בית משפט קמא קבע כי אין ממש בטענות המערערת מאחר והקטינים נפגשים ומתראים עם בת הזוג במסגרת זמני שהות המערערת, ולא נמצא כי יש בכך לפגוע בטובת הקטינים, כאשר ההסדר שקבע בית המשפט מדגיש את הורות של ההורים הביולוגיים ומחזק את מעמדם ללא סילוק של בת הזוג המוכרת להם. עקרון טובת הקטין לא יכול להעניק זכות להתעלם מהדין או מהחוק, כאשר אין מקום בישראל לקיומה וכינונה של הורות משולשת בשלב זה. השימוש בסע׳ 68 לחוק הכשרות המשפטית המקנה לבהמ״ש סמכות לכל פעולה הנדרשת לטובת הקטין צריך שיעשה בזהירות מרבית, וככל הניתן מבלי לפגוע בזכויותיו של אחר, ועל דרך הכלל השימוש בו יעשה כאשר אין פתרון אחר זמין.

בבקשה זו נטען כי מדובר ב-״מקרה מתאים לדיון מחודש״ בשאלת קביעת זמני שהות מקום שבו לצד ההורים הביולוגיים לקטינים קשר עם ״הורה פסיכולוגי״. המבקשת טענה כי בית המשפט סטה מעקרון טובת הקטינים אשר כוללת קשר עם ״אדם משמעותי״ כבת הזוג לשעבר, בדחותו את המלצות העו״ס, בקביעתו כי אין להחיל את חזקת גיל הרך בנסיבות המקרה. לדבריה המבקשת אינה טוענת להכרה ב-״הורות משולשת״ אלא להסדר משמורת שיאפשר לה ימים נוספים בהם ישהו עם בת הזוג.

הכרעת הדין: הבקשה נדחתה. רשות ערעור ב-״גלגול שלישי״ תינתן בצמצום, כאשר מתעוררת שאלה עקרונית כללית או במקרה בו הימנעות ממתן רשות תגרום לעיוות דין חמור. השגות המבקשת יישומיות באופיין ומכוונות להכרעת בית המשפט לענייני משפחה בנוגע לחלוקת זמני השהות בין המבקשת למשיב כאשר בית משפט קמא יישם את עקרון טובת הילד בקשר למשמורת והקשר עם בת הזוג, הכרעות אשר לא מצדיקות מתן הרשות, כמו גם סטיית ביהמ״ש מהמלצות התסקיר. גם השאלה בדבר זמני שהות של הורה שלישי קשורה לפסקי דין חלוטים עליהם לא הוגשה בקשת רשות ערעור.

שנת פרסום: 2021