פסיקה

בע''מ 4741-21 פלונית נ' פלונית, בע''מ 5010-21 פלוני נ' פלוני

נדחו בקשותיהם של הורים ביולוגיים לבטל את צווי ההורות הפסיקתיים שניתנו עבור בני זוגם מכוח זיקה לזיקה

שתי בקשות ערעור. בע"מ 4741-21 עוסק בבקשתה של אם ביולוגית לבטל בעקבות פרידה את צו ההורות הפסיקתי שניתן לבת זוגה לשעבר מכוח זיקה לזיקה. בע"מ 5010-21 עוסק בהתנגדות אב ביולוגי למתן צו הורות פסיקתי לבן זוגו לשעבר על בתם המשותפת אותה גידלו יחד משך ארבע שנים.

עובדות המקרה:
בע"מ 4741-21
המבקשת והמשיבה ניהלו מערכת יחסים זוגית במשך כחמש שנים. הן רכשו מנות זרע מתורם זהה והרו מהן. המשיבה ילדה בן בשנת 2015, והמבקשת ילדה בת בשנת 2016, היא הקטינה שבמוקד ההליך. בנות הזוג הגישו בקשה למתן צו הורות פסיקתי לגביה, וניתן צו כאמור. עם פרידתן הגישה המשיבה תביעה למשמורת משותפת בבית המשפט לענייני משפחה, ואילו המבקשת הגישה תביעה לביטול צו ההורות שכונן את הורותה של המשיבה. תביעתה נדחתה, והיא הגישה ערעור שנדחה אף הוא. מכאן בקשת הערעור שלפנינו.

בע"מ 5010-21
המבקש והמשיב ניהלו מערכת יחסים זוגית במשך כעשור. בשנת 2011 התקשרו עם חברה המעניקה שירותי פונדקאות, וקידמו יחדיו הליך של פונדקאות, בו נעשה שימוש בזרעו של המבקש. בשלהי שנת 2012 באה לעולם בתם המשותפת, והם גידלו אותה יחד במשך כארבע שנים, עד שנפרדו. המשיב הגיש לבתי המשפט לענייני משפחה תביעה למשמורת משותפת ולאפוטרופסות, וביקש שיינתן לו צו הורות פסיקתי לגבי הבת. הבקשה התקבלה, והמבקש ערער עליה, וערעורו נדחה. מכאן בקשת הערעור שלפנינו.

דיון והכרעה:
בע"מ 4741-21
לא נפל פגם בקביעת הערכאות הקודמות כי צו ההורות הפסיקתי ניתן כדין, על כן הדיון הרלוונטי הוא באילו תנאים ניתן יהיה לבטל צו הורות פסיקתי שניתן כדין. נעשתה השוואה להליכי האימוץ והפונדקאות. סעיף 19 לחוק האימוץ מאפשר ביטול צו אימוץ בנסיבות מסוימות. יש לבחון את התאמת סעיף 19 ומאפייניו מודל של צו הורות פסיקתי. סעיף 19 הוא בגדר חריג והאימוץ הוא סופי במהותו, והכרה זו יפה גם לצו ההורות הפסיקתי. הורות מכוח אימוץ או צו הורות פסיקתי שווה למקבילתה הביולוגית. לכן היקש מדיני האימוץ שיקשיח את תנאי ביטול ההורות מבטא מדיניות רצויה וראויה.
אין גם הצדקה לתנייה גורפת של צו הורות פסיקתי בתצהיר תומך. ייתכנו מצבים בהם יידרש תצהיר שכזה, אך אין הדבר מערער את ההיקש מחוק האימוץ לעניין תנאי ביטול ההורות. שאיפת המבקשת להסתפק רק במבחנים דומים לאלה הנדרשים לשם ביטול פסק דין אינה מתקבלת, אין דין בטול פסק דין כספי כדין ביטול צו הורות. נכון יהיה לראות את מבחני סעיף 19 לחוק האימוץ (המקשים על ביטול הורות) כמנחים גם במצבים בהם מבוקש לבטל צו הורות פסיקתי. במוקד האפשרות לבטל צו הורות פסיקתי נמצאת טובת הילד. אין כאן הצדקה לבטל את צו ההורות, והערעור נדחה.

בע"מ 5010-21
המבקש מבקש לקבוע כי רכיב ההסכמה בעת בקשת צו ההורות הוא הכרחי, וכי ניתן לסגת מהסכמה זו בדיעבד. דין הבקשה להידחות. הזוגיות אינה פותחת את שערי ההורות, כי אם הכוונה המשותפת להביא את הילד לעולם. היא זו המכוננת את הזיקה של ההורה הלא ביולוגי ליילוד. זכות החזרה מן ההסכמה הנתונה לפונדקאית שמורה לה כאם הנושאת, ולא למי מן ההורים המיועדים. לא נפל פגם בהחלטה להעניק למשיב צו הורות פסיקתי, הייתה להם כוונה משותפת להביא את הילדה לעולם ולגדלה כשני הורים והם קידמו יחדיו תהליך זה. דין הערעור להידחות. אין משמעות לעיתוי המאוחר של הגשת הבקשה לצו הורות פסיקתי.

זוגיות לחוד והורות לחוד, ופירוד בין בני הזוג אינו מצדיק את ביטול ההורות, ומערכת יחסים הורית אינה תלויה בהמשך קיומה של זו הזוגית. רצון המבקשים לבטל את ההכרה הפסיקתית בהורות המשיבים אף פוגעת ברצון להשוואת מעמדה של ההורות הפסיקתית למעמדה של ההורות הביולוגית. משהסכימו מלכתחילה בני הזוג למסגרת ההורית ומשגידלו את היילוד בשיתוף, הם מושתקים מלטעון נגד זכותו ההורית של בן הזוג לאותה הורות משותפת.

שנת פרסום: 2022