פסיקה

בע"מ 2112/23 פלונית נ' היועצת המשפטית לממשלה

אי שחרור תורם זרע לא אנונימי מחובות הוריות

עובדות המקרה: מזרעו של המשיב הפורמלי (פלוני) ומביצית של המבקשת 1 נולדו שתי קטינות בהליך הפריה חוץ גופית. נדחתה בקשת המבקשת 2 לקבלת מעמד של הורה ביחס לקטינות, ומעמדה כאפוטרופא לקטינות בוטל. ערעור המבקשות על פסק דין זה נדחה, ולפנינו בקשת רשות ערעור.

דיון והכרעה: תרומת זרע מתורם שאינו אנונימי אפשרית על פי דין בכפוף למספר תנאים, ובהם הדרישה שהאישה הנתרמת והגבר התורם יצהירו כי הגבר מודע לכך שהוא יישא בחובות החלות עליו כהורה ביולוגי, מבלי שהדבר יהא תלוי בתוקפם של הסכמים ביניהם. המבקשת 1 והמשיב הפורמלי חתמו על הסכם והצהירו במפורש כי המשיב הפורמלי מקבל על עצמו את מלוא הזכויות והחובות כהורה (הצהרה שהיא תנאי ביצוע ההליך). באותה העת התגבשו בין המבקשות לבין המשיב הפורמלי הסכמות, אשר סותרות את תוכן ההצהרה, לפיהן למשיב הפורמלי לא תעמוד כל זכות או חבות כלפי הקטינות, בעוד שהמבקשת 2 תאמץ את הקטינות. המבקשות מבקשות כעת כי בית משפט זה ייתן תוקף להסכמות הללו, אשר, כאמור, סותרות את תוכן ההצהרה שבזכותה התאפשר הליך ההפריה אשר הוביל ללידת הקטינות. לא ניתן לקבל בקשה זו.

שנת פרסום: 2023