פסיקה

בגץ 909/20 - מיכאל פואה מראשי תנועת "בוחרים במשפחה״ נ' מנהל בתי המשפט יגאל מרזל

ביהמ״ש דחה את עתירת תנועת ״בוחרים במשפחה״ להסדרת המרשם בנושא צווי הורות, צווי הורות פסיקתיים, ורישום ילודים.

עובדות המקרה: תנועת ״בוחרים במשפחה״ עתרה להסדרת המרשם בנושא צווי הורות לפי סעיף 11 לחוג הסכמים לנשיאת עוברים, צווי הורות פסיקתיים אשר ניתנים ע״י ביהמ״ש לענייני משפחה, ורישום ילודים לפי פרק ו׳ לחוק תרומת ביציות, תש״ע-2010.

הכרעת הדין:
א. בעניין רישום צווי הורות סטטוטוריים אשר ניתנים על ידי בתי המשפט לענייני משפחה לפי סעיף 11 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים נקבע כי בנושא זה מתנהל רישום מסודר של צווי ההורות, כך שהסעד שהתבקש בעניין התייתר.
ב. בנושא רישום צווי הורות פסיקתיים שניתנים על ידי בתי המשפט לענייני משפחה, קבע ביהמ״ש כי לאור עקרון חוקיות המינהל, ובהיעדר מקור חוקי-נורמטיבי שמעניק הסמכה ליצירת מרשם כאמור, אין מקום להורות למדינה ליצור מרשם או מאגר מידע של צווים אלה, וכי השאלות שמתעוררות בנושא זה נדרשות להסדרה חקיקתית.
ג. בנושא רישום של יילודים לפי פרק ו' לחוק תרומת ביציות, נפסק כי בנושא זה אכן נקבע בחוק כי על שר המשפטים בהתייעצות עם שר הבריאות לקבוע את פרטי הרישום וצורתו. בית המשפט רשם את הצהרת המשיבים כי המאגר על פי סעיף 30 לחוק קיים, כי הוכנה טיוטת תקנות לעניין המרשם על פי סעיף 33 לחוק, וכי המשיבים מתעתדים לקדם את הנושא ולפעול להשלמת הקמתו של המרשם. העותרים ביקשו להורות למשיבים ליתן לוח זמנים לקידום הליך התקנת התקנות, או להוציא צו על תנאי שיורה לחדול מלבצע תרומת או מכירת ביציות עד להקמת מאגר הרישום והפעלתו כחוק. ביהמ״ש סירב ליתן סעד זה, אך ככל שהמשיבים לא יקדמו את הנושא נקבע כי טענות וזכויות העותרים עומדות להם.

שנת פרסום: 2020