פסיקה

בג"ץ 781/15 - ארד פנקס נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים לפי חוק ההסכמים לנשיאת עוברים

בג״ץ דחה את מועד הגשת העדכון ע״י הכנסת בנוגע לתיקון חוק הסכמים לנשיאת עוברים כך שיפסיק להפלות זוגות חד מיניים.

עובדות המקרה: בשנת 2017 נתן ביהמ"ש העליון פסק דין חלקי בעתירה שהוגשה להרחבת הסדר הפונדקאות אשר נקבע בחוק הסכמים לנשיאת עוברים כך שיחול על בני זוג מאותו המין ועל גברים יחידנים. בפסק הדין שניתן נקבע שכיוון שהונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חדשה אשר היה בה מענה חלקי לעתירה שהוגשה, יש לאפשר להליך החקיקתי למצות את עצמו בתוך פרק זמן סביר בטרם תוכרע העתירה. אולם נוסח החוק אשר התקבל לבסוף לא הרחיב את מעגל הזכאים להסדרי פונדקאות לבני זוג מאותו המין ולגברים יחידנים.

עקב כך, בית המשפט נדרש להכריע בעתירה שהוגשה, קבע כי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים וכן הוראות חוק תרומת ביציות המחריגות מתחולתן גברים יחידים ובני זוג מאותו המין, פוגעות בזכותם להורות ולשוויון. בפסק הדין ציינה הנשיאה חיות כי ישנם שני סעדים אופציונליים לפגיעה: קריאה לתוך החוק של הקבוצות המופלות באופן אשר יביא להחלתו על הקבוצה אשר הוחרגה ממנו באופן מפלה, וכן סעד של בטלות חלקית של הוראות החוק המפלות. אולם, נקבע כי שתי חלופות אלו אינן אופטימליות לאור מורכבות ההסדר נושא העתירה אשר מצריך הסדרה מפורטת, מדוקדקת והוליסטית המתכתבת עם מכלול החוקים העוסקים ברבייה ופריון. על כן, מן הראוי הוא כי המחוקק יתקן את החוק באופן אשר ירפא את ההפליה הבלתי חוקתית שבה הוא לוקה. אולם, הנשיאה פסקה כי נוכח הפגיעה החמורה והנמשכת בזכות לשוויון ולהורות הנגרמת לגברים יחידים ולבני זוג מאותו מין, ככל שהוראות החוק לא יתוקנו בתוך 12 חודשים, בית המשפט יתן פסק דין משלים אשר במסגרתו הוא יורה על סעד אופרטיבי.

ההחלטה שהתקבלה: בג״ץ דחה את המועד אשר נקבע להגשת העדכון בנוגע לתיקון חוק הסכמים לנשיאת עוברים עד לתאריך 1.7.2021.

שנת פרסום: 2021