פסיקה

בג"ץ 7126/19- רופאים לזכויות אדם נ' מדינת ישראל

המשך של הליך שנסב על עניינם של פלסטינים תושבי יו"ש שקיבלו היתרי שהייה בישראל בשל טענה למאוימות, גם על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית, ופתיחת הדלת בפניהם לעבודה בישראל כל עוד הם מחזיקים בהיתרי השהייה. ביולי 2021 ניתן פסק דין חלקי שאישר כי מי שמחזיקים בהיתר שהייה כזה על רקע שיתוף פעולה עם ישראל יהיה זכאי לעבוד, אך הסדר זה אינו מוחל על מי שמחזיק בהיתר מסיבות אחרות, לרבות נטייה מינית או זהות מגדרית. בפברואר 2022 ניתן צו על תנאי שהורה למשיבות ליתן טעם מדוע לא יוחל ההסדר גם על מחזיקים בהיתר על רגע נטייה מינית או זהות מגדרית. ביוני 2022 עדכנו המשיבות בדבר מדיניות עדכנית המחילה את ההסדר גם על מי שמחזיקים בהיתר מסיבות שאינן שיתוף פעולה עם ישראל. משום שהעתירה והטענות שעלו בה הן שהביאו לשינוי עמדת המשיבות, אשר חל בשלב מאוחר ולאחר התדיינות ארוכה, נפסקו כנגד המשיבות הוצאות בסך 15,000 שקלים.

שנת פרסום: 2022
קבצים: