ספרות

אייל גרוס, "הטרונורמטיביות כבעיה בריאותית: על הזכות לבריאות של להט"ב"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה עוסק בשאלות ייחודיות הנוגעות לבריאות להט"ב מהזווית של הזכות לבריאות. המאמר נפתח בהצגת עקרונות יסוד לגבי הזכות לבריאות, בייחוד כפי שפותחה במשפט הבינלאומי, הרלוונטיים לנושא של בריאות להט"ב. בהמשך, עובר הכותב לבחון את מעמד הזכות לבריאות במשפט הישראלי ועומד על העקרונות בדבר זכות זו הקבועים בחקיקה הישראלית שהם בעלי רלוונטיות מיוחדת להגנה על הזכות לבריאות של להט"ב. בחלקים הבאים, מתמקד המאמר בעקרונות של נגישות ומקובלות ונבחנות בעיות של נגישות ומקובלות בנוגע לבריאות עבור להט"ב. בנוסף, בוחן המאמר כיצד גישת זכויות לבריאות עשויה לסייע בהתמודדות עם בעיות ייחודיות של בריאות להט"ב. בסיכום המאמר נבחנות הסכנות שבמפגש להט"ב-בריאות ובעקרונות שבלב הזכות לבריאות, שראוי שינחו מפגש זה. המאמר מציג כיצד ההטרונורמטיביות של החברה משפיעה על הזכות לבריאות של להט"ב הן בכך שהיא חלק מתנאי הרקע החברתיים שמשפיעי על מצב בריאותי, והן בשל השפעתה על הנגישות לטיפול רפואי הולם.

תחומים: שונות
שנת פרסום: 2016